تعرفه تبلیغات

یک ماهه
دو ماهه
سه ماهه
زیر اسلایدر
15,000
28,000
40,000

راست سایت
12,000
23,000
35,000

چپ سایت
12,000
23,000
35,000

انتهای سایت
10,000
18,000
25,000

برای سفارش تبلیغات می توانید از اینجا اقدام کنید (قیمت به تومان می باشد)

طراحی شده توسط: محمد صادق آقابابازاده